Home / Hóa 11 / Bài tập Hóa Học nâng cao lớp 11

Bài tập Hóa Học nâng cao lớp 11

Giải bài tập Hóa học nâng cao lớp 11 sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách Hóa học nâng cao lớp 11. Đây là các bài toán có độ khó cao hơn với bài tập SGK, do đó các bạn cần chú tâm theo dõi nhé!

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Bài 7 : Nitơ
Bài 8 : Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3 : Cacbon – Silic

Bài 15 : Cacbon
Bài 16 : Hợp chất của cacbon
Bài 17 : Silic và hợp chất của silic
Bài 18 : Công nghiệp silicat
Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23 : Phản ứng hữu cơ
Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Bài 25 : Ankan
Bài 26 : Xicloankan
Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Bài 29 : Anken
Bài 30 : Ankađien
Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien
Bài 32 : Ankin
Bài 33 : Luyện tập : Ankin
Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm
Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40 : Ancol
Bài 41 : Phenol
Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 44 : Anđehit – Xeton
Bài 45 : Axit cacboxylic
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic
Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.