Home / GDCD 11 / Giải bài tập GDCD lớp 11

Giải bài tập GDCD lớp 11

Giải bài  tập GDCD lớp  11 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK GDCD 11. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Phần 1: Công dân với kinh tế

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh
Bài 15: Chính sách đối ngoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.