Home / Sinh học 11 / Giải bài tập Sinh Học lớp 11

Giải bài tập Sinh Học lớp 11

Giải bài tập Sinh Học lớp 11 sẽ hướng dẫn các bạn giải nhanh các bài tập Sinh học trong SGK Sinh học lớp 11. Các bạn cùng giải để nắm vững những kiến thức cơ bản nhé!

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3: Thoát hơi nước
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12: Hô hấp ở thực vật
Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
Bài 17: Hô hấp ở động vật
Bài 18: Tuần hoàn máu
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Bài 20: Cân bằng nội môi
Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Bài 23: Hướng động
Bài 24: Ứng động
Bài 25: Thực hành: Hướng động
Bài 26: Cảm ứng ở động vật
Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Bài 28: Điện thế nghỉ
Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Bài 30: Truyền tin qua xináp
Bài 31: Tập tính của động vật
Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
Bài 35: Hoocmôn thực vật
Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.