Home / Tiếng Anh 10 / Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10

Giải bài  tập Tiếng Anh lớp  10 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK Tiếng Anh 10. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Unit 1: A day in the life of …

Từ vựng Unit 1

A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 2: School talks

Từ vựng Unit 2

A. Reading (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 10)

Đề kiểm tra 15p học kì 1

Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 2)

Unit 3: People’s background

Từ vựng Unit 3

A. Reading (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself A (trang 41-42-43)

Đề kiểm tra 45p học kì 1

Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 2)

Unit 4: Special Education

Từ vựng Unit 4

A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 5: Technology and You

Từ vựng Unit 5

A. Reading (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 56 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 10)

Đề kiểm tra 15p học kì 1

Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 15p học kì 1 (Đề 2)

Unit 6: An excursion

Từ vựng Unit 6

A. Reading (trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 67-68-69 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 69 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself B (trang 72-73)

Đề kiểm tra 45p học kì 1

Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 45p học kì 1 (Đề 2)

Unit 7: The mass media

Từ vựng Unit 7

A. Reading (trang 74-75-76 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 76 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 77-78 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 8: The story of my village

Từ vựng Unit 8

A. Reading (trang 82-83-84 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 85 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself C (trang 91-92-93)

Đề kiểm tra cuối học kì 1

Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 2)

Đề kiểm tra học kì 1 (Đề 3)

Unit 9: Undersea World

Từ vựng Unit 9

A. Reading (trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 97 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 98-99 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 99-100-101 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 101-102-103 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 10: Conservation

Từ vựng Unit 10

A. Reading (trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10)

Đề kiểm tra 15p học kì 2

Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 2)

Unit 11: National Parks

Từ vựng Unit 11

A. Reading (trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 115-116 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 117-118 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 118-119-120 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself D (trang 121-122-123)

Đề kiểm tra 45p học kì 2

Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 2)

Unit 12: Music

Từ vựng Unit 12

A. Reading (trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 129 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 130-131 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 13: Films and Cinema

Từ vựng Unit 13

A. Reading (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 136-137 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 137-138 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)

Đề kiểm tra 15p học kì 2

Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra 15p học kì 2 (Đề 2)

Unit 14: The World Cup

Từ vựng Unit 14

A. Reading (trang 142-143-144 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 147-148 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 149 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself E (trang 153-154-155)

Đề kiểm tra 45p học kì 2

Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra 45p học kì 2 (Đề 2)

Unit 15: Cities

Từ vựng Unit 15

A. Reading (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 162-163 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 164-165 SGK Tiếng Anh 10)

Unit 16: Historical Places

Từ vựng Unit 16

A. Reading (trang 166-167-168 SGK Tiếng Anh 10)

B. Speaking (trang 169-170 SGK Tiếng Anh 10)

C. Listening (trang 171-172-173-174 SGK Tiếng Anh 10)

D. Writing (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 10)

E. Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself F (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 10)

Test Yourself F (trang 178-179-180)

Đề kiểm tra học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 2)

Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.