Home / Tiếng Anh 12 / Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12

Giải bài  tập Tiếng Anh lớp  12 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK Tiếng Anh 12. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Unit 1: Home Life

A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 17 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 2: Cultural Diversity

A. Reading (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 27-28-29 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 3: Ways of Socialising

A. Reading (trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 34-35-36 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself A (trang 41-42-43)

Unit 4: School Education System

A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 47 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 48 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 49 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 5: Higher Education

A. Reading (trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 56-57 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 58 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 58-59-60-61 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 6: Future Jobs

A. Reading (trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 65-66-67 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 67-68 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself B (trang 72-73)

Unit 7: Economic Reforms

A. Reading (trang 74-75-76-77 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 77-78 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 80-81 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 81-82-83 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 8: Life in the future

A. Reading (trang 84-85-86 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 89-90 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself C (trang 93-94-95)

Unit 9: Deserts

A. Reading (trang 96-97-98-99 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 99 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 100-101 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 102 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 103-104-105 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 10: Endangered Species

A. Reading (trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 113 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself D (trang 116-117)

Unit 11: Books

A. Reading (trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 122 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 12: Water Sports

A. Reading (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 13: The 22nd SEA Games

A. Reading (trang 138-139-140 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 141-142 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 142-143 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 143-144-145 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself E (trang 148-149-150-151)

Unit 14: International Organizations

A. Reading (trang 152-153-154-155 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 155-156 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 158 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 159-160-161 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 15: Women in Society

A. Reading (trang 162-163-164-165 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 165-166 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 167-168 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 168-169 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 169-170-171 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

A. Reading (trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12)

B. Speaking (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 12)

C. Listening (trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)

D. Writing (trang 179-180-181 SGK Tiếng Anh 12)

E. Language Focus (trang 181-182-183-184 SGK Tiếng Anh 12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.