Home / Tin Học 11 / Giải bài tập Tin học lớp 11

Giải bài tập Tin học lớp 11

Giải bài  tập tin học lớp  11 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK tin học 11. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Giải bài tập Tin học 11 trang 13

Chương 2: Chương trình đơn giản

Bài 3: Cấu trúc chương trình
Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Bài 5: Khai báo biến
Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Bài tập và thực hành 1
Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
Bài 10: Cấu trúc lặp
Bài tập và thực hành 2
Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bài 11: Kiểu mảng
Bài tập và thực hành 3
Bài tập và thực hành 4
Bài 12: Kiểu xâu
Bài tập và thực hành 5
Bài 13: Kiểu bản ghi
Giải bài tập Tin học 11 trang 79, 80

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
Bài 15: Thao tác với tệp
Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
Giải bài tập Tin học 11 trang 89

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Bài 17: Chương trình con và phân loại
Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
Bài tập và thực hành 6
Bài tập và thực hành 7
Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
Bài tập và thực hành 8
Giải bài tập Tin học 11 trang 117

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.