Home / Tin Học 12 / Giải bài tập Tin Học lớp 12

Giải bài tập Tin Học lớp 12

Giải bài  tập tin học lớp  12 sẽ giúp các bạn giải nhanh các bài tập trong SGK tin học 12. Đây là những bài tập kiến thức hết sức cơ bản, vì thế, các bạn cần giải thành thạo nhé!

Chương 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 1

Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access
Bài 4: Cấu trúc bảng
Bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng
Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
Bài tập và thực hành 3 – thao tác trên bảng
Bài 6: Biểu mẫu
Bài tập và thực hành 4 – Tạo biểu mẫu đơn giản
Bài tập và thực hành 5 – Liên kết giữa các bảng
Bài tập và thực hành 6 – Mẫu hỏi trên một bảng
Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
Bài tập và thực hành 8 – Tạo báo cáo
Bài tập và thực hành 9 – Bài thực hành tổng hợp

Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài tập và thực hành 10 – Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 11 – Bảo mật cơ sở dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.